dr. Indah Rahmaini, M.Ked, Sp.P

JadwalPoli Lt.1Poli DOTS
Senin07.30-12.0010.00-12.00
Rabu07.30-12.0010.00-12.00
Jum’at07.30-12.0010.30-12.00
Sabtu07.30-12.0010.00-12.00